Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Thái Nguyên từ ngày 25/3 đến ngày 31/3/2024

31-03-2024 21:40

1. Ngày 28/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1512/UBND-TH về triển khai Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, ý nghĩa của đầu tư công đối với phát triển kinh tế - xã hội. Xác định giải ngân đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư công và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng quy định, không để chậm trễ; việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân và đúng các quy định pháp luật về đầu tư công. Khẩn trương đề xuất phương án xử lý đối với vốn ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2024 còn lại chưa phân bổ chi tiết, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cập nhật trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo đúng Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05/3/2024 của Chính phủ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Chủ động rà soát, điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn và còn thiếu vốn theo quy định.

2. Ngày 28/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1496/UBND-KT tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia, chi phí quản lý dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm theo đúng thời gian quy định tại quyết định của cấp có thẩm quyền và mẫu biểu theo đúng quy định; thực hiện rà soát việc bố trí vốn đầu tư công cho các dự án thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và phải đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, địa bàn, nội dung, mức hỗ trợ quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm về nội dung này.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, thực hiện bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương cho các CTMTQG đảm bảo theo đúng quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm về nội dung này; thường xuyên tổ chức giao ban với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án về tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư của các dự án, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển theo thẩm quyền

Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần khẩn trương tổ chức triển khai các dự án thuộc các CTMTQG đã được giao theo đúng quy định của pháp luật; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương nghiệm thu và hoàn thiện các thủ tục giải ngân, tránh dồn nhiều vào những tháng cuối năm; tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện, qua đó tìm ra nguyên nhân thực hiện và giải ngân chậm ở từng dự án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; phấn đấu giải ngân hết kế hoạch được giao. Chủ động phối hợp với các nhà thầu, các đơn vị tư vấn để giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời đề xuất với cấp trên có biện pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

3. Ngày 28/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1513/UBND-CNNXD về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về ổn định tình hình dân di cư tự do.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần đặc biệt quan tâm công tác quản lý địa bàn, quản lý dân cư để nắm bắt tình hình, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các phần tử xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo đồng bào di cư tự do để không xảy ra hiện tượng dân di cư tự do đi nơi khác (nếu có) nhằm ổn định tình hình dân cư và bảo đảm an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Công an tỉnh tăng cường quản lý địa bàn, quản lý dân cư, rà soát các địa bàn có dân di cư tự do; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng, kích động, lôi kéo đồng bào di cư tự do, phá rừng phòng hộ, rừng đặc dụng gây mất tình hình an ninh trật tự xã hội, chính trị, quốc phòng tại địa phương. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về bố trí dân cư, dân di cư tự do và quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; vận động đồng bào tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống bền vững để không di cư tự do đi nơi khác.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc về đất đai trong quá trình thực hiện về ổn định tình hình dân di cư tự do.

4. Ngày 27/03/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1480/UBND-KGVX về tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn lao động thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người lao động về công tác đảm bảo an toàn lao động; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn lao động. Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng quy trình, biện pháp làm việc bảo đảm an toàn lao động theo đúng quy định của pháp luật. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động, các nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn có liên quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn lao động; xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết người để kiến nghị biện pháp khắc phục nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự xảy ra. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền công tác an toàn lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; chỉ đạo các doanh nghiệp báo cáo kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các vụ tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động nghiêm trọng xảy ra trong các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh rà soát, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động, các tiêu chuẩn, quy chuẩn; tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động.

5. Ngày 26/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1462/UBND-KT thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, ban hành quy định cụ thể các yếu tố khác hình thành doanh thu gồm: Thời gian bán hàng, thời điểm bắt đầu bán hàng, tỷ lệ bán hàng, tỷ lệ lấp đầy và thời gian xây dựng, tiến độ xây dựng; chi phí quảng cáo, bán hàng; chi phí quản lý vận hành; lợi nhuận của nhà đầu tư trong chi phí phát triển theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp tỉnh đảm bảo theo đúng quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/3/2024. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, công bố, điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm đối với các trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc ước tính tổng chi phí đầu tư xây dựng khi xác định giá đất theo phương pháp thặng dư quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các nội dung liên quan khác theo quy định của pháp luật về xây dựng (nếu có).

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Văn phòng đăng ký đất đai; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; các đơn vị/tổ chức đấu giá tài sản; sàn giao dịch bất động sản; doanh nghiệp bất động sản; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất; doanh nghiệp thẩm định giá đất; tổ chức tín dụng, Hiệp hội bất động sản và các đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực quản lý và chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ để phục vụ công tác định giá đất.

Thanh Mai (tổng hợp)
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 830115